ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre az oldalunkon, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal a szövegében, elfogadása a tartalom megismerését jelenti. A weboldal működésével, megrendelési / jelentkezési / regisztrációs folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken (email, telefon) állunk rendelkezésére

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.annomental.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra, megrendelésre terjed ki. Oldalunkon található tartalmakat folyamatosan frissítjük, fejlesztjük. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról is: https://www.annomental.hu/aszf/

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Annomentál Kft.

A szolgáltató székhelye: 8800 Nagykanizsa, Péterfai u. 3.F

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@annomental.hu

Cégjegyzékszám:  2009075707

Adószáma:  26128089-2-20

Telefonszáma: 06 30 597 5570

A tárhely-szolgáltató:DJM Solutions Kft.

Webdesign: FRND.hu

Online képzés felülete: ZOOM

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, továbbá jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak a Felhasználóra nézve.

2.1.1 Felhasználó az a jelentkező, regisztráló természetes személy, aki a weboldalt használja, Szolgáltatónak minősül a Cég, amely a megrendelt, regisztrált szolgáltatást biztosítja, árulja, kínálja a felületein.

2.2. A jelen Szabályzat 2017. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi, amennyiben lényegi változásokat tartalmaz. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,felüeltre vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, használatára.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Amennyiben a weboldalról letöltést kezdeményez, azt egyszeri alkalommal teheti meg a kikötött időintervallumon belül.

2.5. A Szolgáltató képzéseivel a kapcsolatos információit a Facebook, Instagram és egyéb online platformokon is közzéteheti.

3. JELENTKEZÉS:

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával,jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett ‘Adatkezelési tájékoztató’ feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul az abban foglaltak szerint.

3.1.1. A Felhasználó a jelentkezését megszakíthatja, a hiányos regisztráció adategyzetetés során egészíthető ki.

3.2. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek tekinthető, annak regisztrációja törölhető. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait online vagy személyes oktatási formában.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető  késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az adatok helyesbítését kérhetik a Felhasználótól, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a  belépési jelszavát elfelejti bármely szolgáltatás kapcsán, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. A Szolgáltató által egyszeri alkalommal kiküldött tanulást segítő előadáskivonat többszörösen nem igényelhető, annak mentési folyamatáról a Felhasználó köteles gondoskodni.

3.6. A Szolgáltató előzetes tudásfelmérést nem végez automatikusa. Az oktatás, workshop elején egyéni esetekben a Felhasználó önkéntesen bevonható tudásfelmérésre kötelezhető.

3.7. A Felhasználó a képzés során sikeresen teljesített oktatást követően anonim “Elégedettségmérő kérdőívet” kap a FAR oldalról, kitöltése önkéntességen alapul.


4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

4.1. A tanfolyamokra, workshopokra, előadásokra, képzésekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak. A szolgáltatási díj a meghirdetett képzési ár teljes költségét képezi, egyéb díjak felszámolása nem várható a Felhasználó felé.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a tanfolyam, oktatás, kurzus, workshop, előadás nevét, leírását és a jelentkezés feltételeit a regisztráció menetét.

4.3. Amennyiben akciós, kedvezményes ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Amennyiben valaki az akció előtti időben regisztrált, nem vonhatja vissza regisztrációját és regisztrálhat ismételten, akciósan, ebben az esetben a jelentkezése elutasítható, a képzésből kizárható.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a workshop/tanfolyam közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő regisztrálást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat regisztrációs szándékától, ezt emailben köteles jelezni a Szolgáltatónak, aki 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja számára a befizetett regisztrációs díjat, akkor is, ha ”1″ Ft-t volt az utalás összege.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a tanfolyam valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4.6. Az egyedi igények mentén kialakított és megrendelt szolgáltatás a külön szerződésben foglaltak szerint teljesítendő.

5. RENDELÉS,REGISZTRÁCIÓ MENETE

5.1. Felhasználó a “Jelentkezem, regisztrálók, regisztráció” gombra kattint és kiválasztja a regisztrálni kívánt személyek számát, majd továbbkattint és megadja a személyes adatait, számlázási adatait és a Felnőttképzési Akkreditációs Rendszerben (FAR) történő adatok rögzítéséhez szükséges egyéb kért adatokat.

5.1.1. Fizetési mód: Banki utalás vagy Paypal azonnali fizetés.

5.1.2. Banki utalás fizetés vagy Paypal-os azonnali fizetés esetén a Felhasználó egy visszaigazolást kap automatikusan és ezt követően 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató kiállít számára egy átutalásos vagy paypal fizetési módot jelölő számlát, amelyet a szamlazz.hu felületéről küld ki az Ügyfélnek.

5.2. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a tanfolyamoknál, kurzusoknál, workshopoknál, előadásoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról, részletekről.

5.3. A fizetendő számla végösszege minden költséget tartalmaz, forintban értendő.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a jelentkezési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, vagy kollégánk segítségét kérheti emailben vagy telefonon.

5.5. Felhasználó e-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó jelentkezésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A jelentkezésmegrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy  a visszaigazolt regisztrációval fizetési kötelezettsége keletkezik.

6. A JELENTKEZÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS :

6.1. A jelentkezések feldolgozása nyitvatartási időben történik (hétköznap 10.00-18.00 óra között). A jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a Szolgáltatás megrendelésére, regisztrációra amennyiben az a megadott munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

6.2. A jelentkezés véglegesítése a tandíj beérkezésével válik érvényessé, így válik biztosítottá a Szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó számára.

6.3. Amennyiben a befizetett programon indokolt esetben (pl. vis maior) mégsem tud részt venni a Felhasználó, a befizetett összeget a megadott kurzus, oktatás, workshop tekintetében átruházhatja másra. Az átruházás a Felhasználó feladata és felelőssége, erről a Szolgáltatót e-mailben köteles értesíteni a szolgálatás igénybevételét megelőző 5 (öt) nappal. A befizetett összeg nem jár vissza, nem görgethető másik kurzusra, egyéni tanácsadásra, oktatásra, konzultációra.

6.4. A tandíj a Felhasználó tanfolyamon való meg nem jelenése, le nem mondása esetén képzési díj nem jár vissza, valamint a tanfolyam kezdete előtt 48 órán belül jelzett lemondás esetén az összeg nem visszatérítendő.

6.5. Amennyiben a jelentkező a tanfolyam egyes részein,óráin, napjain nem tud részt venni, tudomásul veszi, hogy külön időpont, az elmaradt alkalom/nap/óra egyéniben történő biztosítására, pótlására nincs lehetősége.

6.6. A Szervező indokolt esetben a helyszín (településen belüli) és időpont változtatás jogát fenntartja.Erről a változásról valamennyi résztvevőt, felhasználót emailben és/vagy telelfonon értesít.

6.7. A jelentkezési feltételek mindazokra is vonatkoznak, akik ajándékutalvánnyal vesznek részt a tanfolyamon, oktatáson, egyéni konzultáción, workshopon, tréningen.

6.8. Szervező a helyeket nem csak a jelentkezési, hanem a tandíj, regisztrációs díj, képzési beérkezésének a sorrendjében biztosítja. 

7. ELÁLLÁS / FELMONDÁS JOGA:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs felmondási joga (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, képzések).

7.1 Amennyiben az Ügyfél, Felhasználó nem fizeti be a regisztrációt követően a számára kiállított számlát, fizetési kötelezettség terheli.

7.2. A jelenktezés adott időpontra, alkalomra szól, a pénzvisszatérítés abban az esetben jár, ha Szolgáltató eltér a meghirdetett kurzustól.

7.3. A regisztráció átruházható, erről értesíteniek kell a Szervezőt az Ügyfélnek emailben vagy telefonon, aki visszaigaolja az átruházás tényét.

7.4. Vismajor esetén egyéni elbírálás alá esik a lemondás, amit  teljes mértékben a Szolgáltató egyéni elbírálásán múlik.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9. PANASZKEZELÉS RENDJE:

9.1. Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló, megrendelő, jelentkező, Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak, felhasználónak.

9.2.2. A szóbeli panaszról a Szolgáltató Cég saját maga részére feljegyzést készíthet.

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

9.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

9.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

9.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. Az annomental.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az annomental.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. Az annomental.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos az annomental.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel az annomental.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5. Az annomental.hu, Annomentál név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

10.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés az érvényes, és ennek ismeretlben böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra háríthatja.

10.7. A Szolgáltató által kiküldött oktatási segédanyag az Annomentál és/vagy nevezett oktató tulajdona, felhasználásra a regisztrált Felhasználó, Hallgató jogosult, sokszorosítása, továbbküldése büntetőjogi felelősséget von maga után.

11. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.annomental.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Budapest, 2017. október 1.