Adatkezelési tájékoztató

Annomentál Kft. Adatkezelési alapelvek

Az Annomentál Kft. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Annomentál Kft. a képzésben résztvevők személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés jogalapja

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

Az adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Adatkezelési alapfogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző̋ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő̋ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásánakmegakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő̋ hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő̋ hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő̋ korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező̋szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

érintett: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel ;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező̋ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Alkalmazott adatkezelési elvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslat lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek,
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy a törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetve a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása a közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelő egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést

– beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Cégünk adatkezelése

Az Annomentál Kft. (Adatkezelő) harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes (Érintett) és kifejezett hozzájárulása alapján.

A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

Az Annomentál Kft. nem kapcsolja össze a gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal. Harmadik országba Az Annomentál Kft. felhasználói adatokat nem továbbít. Az Annomentál különleges adatot nem gyűjt az érintettekről.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Annomentál Kft. illetve  a céggel munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, titoktartási szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Annomentál a Számlázz.hu  felületét használja.

Az Annomentál Kft. az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, az érintettel való kapcsolattartás,
 • a szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése,
 • az érintett tájékoztatása, szükség esetén a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése,
 • panaszkezelés,
 • piackutatás,
 • marketingtevékenység,
 • számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
 • jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
 • egyéb, az érintettel előzetesen, írásban közölt cél.

Számla kibocsátás esetén: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.

Amennyiben az Annomentál Kft. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzést folytat, úgy törvényen alapuló adatkezelése során a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése szerint statisztikai célból köteles adatot szolgáltatni és a 21. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli.

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 20. § (1) b) pontja értelmében – ha a 20. § -ban leírt körülmények bekövetkeznek – az Annomentál Kft.-nek adatot kell szolgáltatnia. Ezen esetekben az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést a jogalkotó törvényben határozta meg.

Ha az Annomentál Kft. nem a törvényi kötelezettsége alapján kezeli az érintett adatait, ez esetben mindenkor az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulásával teszi.

Regisztráció,Jelentkezés során a Felhasználtól kért adatok:

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználó email címe
 • felhasználó neve
 • felhasználó telefon száma
 • felhasználó adószáma
 • felhasználó számlázási címe
 • Áfás számla igénylése esetén: cég neve
 • cég címe
 • adószám

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben( röviden:FAR) a hallgatóink alábbi adatait rögzítjük, a Felnőttképzési tövényben foglaltaknak megfelelően:

 • név, születési név
 • email cím
 • születés helye, ideje
 • anyja neve
 • OM azonosító
 • legmagasabb iskolai végzettség (önbevallás alapján)

Az adatok megadását követően az Annomentál Kft. emailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről és tartja vele a kapcsolatot emailen vagy telefonon.

A Felhasználók jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Felhasználók jogai felsorolva a következők:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése

Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik

A Felhasználó hozzáférési joga

A helyesbítéshez való jog

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adathordozhatósághoz való jog

A tiltakozáshoz való jog

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Korlátozások

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Tel:+36 (1) 391-1400, Fax:+36 (1) 391-1410

Tájékoztatást az Annomentál Kft.-től az info (kukac) annomental.hu email címen kérhet, vagy telefonon a 06 30 597 55 70-es telefonszámon.

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A tanfolyamra, kurzusra, tréningre, workshopra jelentkezés a jelentkezési oldalon,lapon szereplő adatok kezeléshez való hozzájárulást jelenti.

 

Budapest, 2018. május 20.

 

Annomentál Kft.